1. Inleiding
 2. Speerpunten
 3. Zorgen voor een veilige leefomgeving
 4. Zorgen voor en met elkaar
 5. Zorgen voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid
 6. Zorgen voor een gunstig werkklimaat
 7. Zorgen voor de jeugd
 8. Zorgen voor een betrokken bestuur
 9. Zorgen voor gezond financieel beleid

 

1. Inleiding

Al vele jaren is er in Barendrecht een goede samenwerking tussen de ChristenUnie en de SGP. Met veel enthousiasme en prima resultaten werkten we samen als gemeenteraadsfractie. Ook de komende 4 jaar gaan we samen verder! Wij willen dit doen op grond van een gezamenlijk verkiezingsprogramma dat nu voor u ligt. De titel van dit programma is: Christelijk, betrouwbaar en betrokken: zorgen voor morgen! 

Met deze titel willen wij een paar belangrijke thema’s aangeven. De ChristenUnie-SGP laat zich leiden door christelijke principes die hun grondslag vinden in Bijbelse waarden en normen, zoals zorg voor de kwetsbaren en omzien naar elkaar. Maar ook de zorg voor een betrouwbaar en betrokken bestuur is voor ons belangrijk. Burgers mogen weten dat zij met hun vragen en problemen bij ons terecht kunnen in de wetenschap dat wij er iets meedoen. Niet afstandelijk, maar betrokken. Het gaat ons aan! Iets daarvan heeft ook zijn weerslag gevonden bij de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma. Ter voorbereiding hiervan zijn diverse gesprekken gevoerd met bewoners, organisaties en instellingen.

Voor een groot aantal onderwerpen hebben wij in dit programma onze visie op de toekomst uitgewerkt. Hiermee wil de ChristenUnie-SGP een bijdrage leveren in de komende bestuursperiode 2010-2014. Zo willen wij zorgen voor morgen! Natuurlijk kunnen wij niet volledig zijn. Mist u een standpunt in ons programma? Laat het ons weten! Leg uw vraag aan ons voor en u krijgt een antwoord.

De ChristenUnie-SGP realiseert zich heel goed dat dit programma een momentopname is. De samenleving verandert snel. Wat echter niet verandert zijn de Bijbelse waarden en normen, die de tijd kunnen doorstaan. De inhoud van onze boodschap en de wijze waarop wij hieraan uitvoering willen geven verandert, ondanks alle veranderingen, niet. Dat komt ook, omdat wij in God, de Schepper van hemel en aarde, geloven Die altijd voor ons wil zorgen.

Op 3 maart 2010 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U hebt het als inwoner van Barendrecht op die dag voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente de komende 4 jaar varen? Wat verwacht u van ons? Wij hopen dat onze inzet in de afgelopen jaren, maar ook onze standpunten voor de komende jaren u aanspreken.

Zo ja, stem dan op 3 maart: ChristenUnie-SGP!

Cees Versendaal

Lijsttrekker ChristenUnie-SGP Barendrecht

2. Speerpunten

Het verkiezingsprogramma 2010 t/m 2014 van de ChristenUnie-SGP bevat tal van standpunten en uitgangspunten voor ons handelen in de komende 4 jaar. Hieronder zijn de speerpunten van het programma samengevat: 

Zorgen voor een veilige leefomgeving

Een veilig Barendrecht heeft voor de ChristenUnie-SGP prioriteit. Het scheppen en het behouden van een veilige leefomgeving is niet eenvoudig, maar wel nodig om met elkaar op een plezierige manier samen te leven. Wij willen dit bereiken door consequent te handhaven, wangedrag krachtig aan te pakken, een preventieve aanpak en door verder te investeren in het wijkgericht werken.

Zorgen voor en met elkaar

Voor de ChristenUnie-SGP is het heel belangrijk dat de Barendrechtse gemeenschap oog heeft voor elkaar en zorgt voor elkaar. Iedereen moet kunnen participeren in de samenleving: niemand mag ‘buiten de boot’ vallen. Extra aandacht is nodig voor de groeiende groep ouderen. Wij vinden dat het huidige Wmo-beleid moet worden voortgezet en verbeterd. Betrokken partijen worden actief en tijdig betrokken en serieus genomen. Voor de ChristenUnie-SGP is zorgen voor en met elkaar zo’n belangrijk thema, dat eventuele bezuinigingen slechts in uiterste noodzaak op dit beleidsterrein moeten worden gezocht.

Zorgen voor de jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit gaat echter niet vanzelf. De ChristenUnie-SGP is voorstander van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Het jeugdbeleid waar de ChristenUnie-SGP voor staat is een integraal beleid dat zich richt op alle jeugd en zich niet beperkt tot een (overlastgevend) deel. Is er sprake van overlast, dan is correctie daarvan noodzakelijk. Vaak gaat het goed en kan de jeugd zich ontwikkelen door leren en werken. Wij vinden dat geïnvesteerd moet worden in goed onderwijs, omdat dit onmisbaar is voor een goed functionerende samenleving.

Zorgen voor ruimtelijke kwaliteit

In de afgelopen jaren heeft Barendrecht een enorme groei doorgemaakt. Nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en allerlei voorzieningen zijn gerealiseerd. De ChristenUnie-SGP vindt dat het nu het moment is om te kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Behoud van Barendrecht als groene gemeente met veel open ruimte en dorpse kwaliteiten staat voorop. In het woonbeleid moet aandacht zijn voor huisvesting voor jongeren/starters en ouderen, levensloopbestendig bouwen en bevordering van de doorstroming. 

Zorgen voor een duurzame toekomst

De ChristenUnie-SGP wil investeren in een duurzame toekomst. Op lokaal niveau moet het duurzaamheidsdenken gestimuleerd worden. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en dient dit ook uit te dragen door een proactieve coördinerende en voorlichtende rol. De ChristenUnie-SGP gaat er bij de gemeente op aandringen een actieplan op te stellen waarbij bewoners, ondernemers, scholen, winkeliers en maatschappelijke organisaties worden betrokken.

Zorgen voor beperking gezondheids- en veiligheidsrisico’s

Verschillende soorten infrastructuur, die allerlei gezondheids–en veiligheidsrisico’s met zich mee brengen, omringen Barendrecht. De ChristenUnie-SGP vindt dat de kwaliteit van het leefklimaat goed in de gaten moet worden gehouden en dat zo nodig maatregelen moeten worden getroffen. Wij pleiten daarnaast voor wet- en regelgeving om de cumulatie van veiligheidsrisico’s per gemeente te bewaken. De ChristenUnie-SGP wil, voor zover dit in haar vermogen ligt, er voor zorgen dat er geen CO2-opslag onder Barendrecht komt. Wij willen alle democratische middelen benutten, inclusief een gang naar de rechter, om de opslag van CO2 onder Barendrecht tegen te gaan.

Zorgen voor een gunstig werkklimaat

Barendrecht heeft een gunstig ondernemersklimaat. De ChristenUnie-SGP wil dit graag zou houden! Wij vinden dat de gemeente aan een positief ondernemersklimaat kan bijdragen door revitalisering en versterking van bestaande bedrijventerreinen, het creëren van één loket voor bedrijven en een vlotte afhandeling van (verschillende soorten) vergunningen. Volgens de christelijke traditie van ChristenUnie-SGP dient de zondag gevrijwaard te blijven van economische activiteiten en bedoeld te blijven voor kerkgang en (maatschappelijke) rust. Wij zijn tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen.

Zorgen voor collectief solidaire voorzieningen

De ChristenUnie-SGP vindt het van belang dat mensen er alles aan doen om aan de slag te komen of te blijven. Wij vinden dat de gemeente een zorgplicht heeft voor mensen die het, buiten hun schuld, echt niet lukt om aan het werk te komen. In eerste instantie in het begeleiden naar een betaalde baan. Indien dit niet lukt hebben deze mensen recht op een bijstandsuitkering. 

Zorgen voor een betrokken bestuur

De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeentelijke overheid betrokken, betrouwbaar en dienstbaar moet zijn aan de Barendrechtse samenleving. Wij zijn voorstander van een bestuur dat dichter bij de mensen staat en belanghebbenden actief betrekt. Wij zijn dan ook een voorstander van interactieve beleidsvorming, het betrekken van belanghebbenden bij planontwikkelingsprocessen in hun directe woon- en/of werkomgeving en wijkgericht werken / wijkregie. De ChristenUnie-SGP vindt het verder van groot belang dat de communicatie richting betrokkenen zorgvuldig plaatsvindt. 

Zorgen voor een gezond financieel beleid

De komende jaren moet naar alle waarschijnlijkheid worden bezuinigd. Er is de komende jaren minder geld beschikbaar. De beproefde kaasschaafmethode is maar beperkt bruikbaar en echte keuzes moeten worden gemaakt. Op de momenten dat bezuinigd moet worden, wil de ChristenUnie-SGP echte keuzes maken, realiteitszin tonen en christelijk principes hanteren. De ChristenUnie-SGP is terughoudend met betrekking tot de verhoging van de lastendruk. Wij willen indien mogelijk andere bezuinigingsmogelijkheden voorrang geven boven tariefsverhogingen. Ter besparing wil de ChristenUnie-SGP dat niet strikt noodzakelijke grote investeringen worden heroverwogen en zo nodig worden opgeschort.

3. Zorgen voor een veilige leefomgeving

Een veilig Barendrecht heeft voor de ChristenUnie-SGP prioriteit. Het scheppen en het behouden van een veilige leefomgeving is niet eenvoudig, maar wel nodig om met elkaar op een plezierige manier samen te leven!

Consequente handhaving

Het bieden van een veilige leefomgeving is in de eerste plaats een belangrijke taak voor de gemeente. De gemeente is primair verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Veiligheid en het gezag van de overheid staat of valt met handhaving van waarden en normen. Daarom vindt de ChristenUnie-SGP een consequente handhaving belangrijk. Burgemeester, politie en justitie hebben daarin elk hun eigen taak en moeten zorgen voor goede onderlinge samenwerking. Van belang is dat er voldoende toezicht- en handhavingscapaciteit bij gemeente, politie en andere instanties beschikbaar is en dat deze op een effectieve wijze wordt ingezet.

Wangedrag krachtig aanpakken

In een veilige leefomgeving past geen overlast en asociaal gedrag. De ChristenUnie-SGP vindt dat wangedrag krachtig moet worden aangepakt. Zeker wanneer dit samengaat met alcohol- en drugsgebruik. Wij vinden dat de aanpak van een kleine groep overlastgevende jongeren prioriteit moet krijgen (zero-tolerance).

Preventieve aanpak

Handhaving en preventie dienen in evenwicht te zijn. Voorkomen is beter dan genezen. De ChristenUnie-SGP is voorstander van een sterke regisserende rol van de gemeente. Belangrijke partners bij een preventieve aanpak zijn onder andere het welzijnswerk, de gezondheidszorg, de jeugdzorg en het onderwijs.

Aantrekkelijke leefomgeving: schoon, heel en veilig

Een goed verzorgde buitenruimte is belangrijk voor het woon- en vestigingsklimaat en is schoon, heel en veilig. De ChristenUnie-SGP vindt dat vervuiling van straten, pleinen en parken moet worden tegengegaan. Politie en milieucontroleurs treden streng op tegen moedwillige vervuiling. Verder vinden wij dat sociaal onveilige plekken moeten worden aangepakt.

Wijkenaanpak continueren

Leefbaarheidsproblemen ervaren mensen het meest in de directe woonomgeving. De ChristenUnie-SGP vindt dat het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken begint. Na de enorme uitbreiding van de gemeente is het zeker nu nodig om de focus te verleggen naar het verbeteren en het waarborgen van de leefbaarheid. Gemeente, politie, corporaties en andere instanties hebben hierbij allemaal een eigen rol. In de afgelopen jaren zijn goede stappen gezet in het wijkgericht werken en het invullen van de gemeentelijke regierol. Dat bewoners over de invulling van hun leefomgeving mogen meepraten, juichen wij toe. Voor de gemeente zien wij vooral de taak om de verschillende partijen goed samen te laten werken aan veilige en leefbare wijken.

De ChristenUnie-SGP wil verder investeren in het wijkgericht werken door het aantal wijken voor wijkregie uit te breiden, wijkbudgetten beschikbaar te stellen voor wensen die vanuit de wijk komen op het gebied van wijkbeheer, kleine ingrepen in de openbare ruimte, de aanpak van onveilige plekken en activiteiten die de sociale samenhang in de wijk vergroten.

Wij vinden verder dat: 

 • de kosten van vandalisme actief moeten worden verhaald op de daders;
 • het hoge aantal fietsendiefstallen moet worden teruggedrongen door voorlichting, goed uitgeruste fietsenstallingen en toezicht;
 • bij aanhoudende overlast door jongeren de betrokken ouders moeten worden aangesproken;
 • het gedogen van drugs, coffeeshops, prostitutie e.d. niet plaats mag vinden;
 • de klachten die bij het gemeentelijk servicenummer binnen komen een adequate en snelle navolging krijgen;
 • de politie meer zichtbaar aanwezig moet zijn, dus meer blauw op straat!
 • het gebruik van cameratoezicht mogelijk moet zijn. Echter, wij willen wel dat hier terughoudend en zorgvuldig mee wordt omgesprongen.

  4. Zorgen voor en met elkaar  

Een Barendrechtse gemeenschap die oog heeft voor elkaar en, indien nodig, ook zorgt voor elkaar, is voor de ChristenUnie-SGP een belangrijk doel. De Bijbel geeft aan dat wij oog mogen en moeten hebben voor de zwakkere en kwetsbare medemens in onze samenleving. Of het nu gaat om jong of om oud!

Ieder mens telt

De ChristenUnie-SGP vindt dat de overheid moet zorgen voor een vangnet. Waar schaalvergroting en het streven naar winstoptimalisatie bepalend lijken in het hedendaagse zorgaanbod, vindt de ChristenUnie-SGP de menselijke maat uitgangspunt. Ondanks eventuele beperkingen heeft ieder mens zijn mogelijkheden. Meedoen is belangrijk. Daarvoor is een actief en uitnodigend beleid noodzakelijk. Het belang van de zorgvrager staat hierbij voorop, niet dat van de marktpartijen. Kortom, een (lokale) samenleving met oog voor elkaar en bereidheid tot hulpverlening is het ideaal waarnaar de ChristenUnie-SGP wil streven. Een samenleving waarin niemand ongewild en onbedoeld ‘buiten de boot valt’.

Wmo: consolideren en verbeteren

‘Ieder mens telt’ als doel is één, dat doel bereiken is twee. De overheid heeft daarin een belangrijke taak om de randvoorwaarden te scheppen. Mantelzorgers en vrijwilligers – ons maatschappelijk kapitaal – verdienen adequate ondersteuning, zeker als de vraag naar mantelzorg in de toekomst toeneemt. Meer aandacht voor preventief (welzijns)beleid kunnen hoge(re) uitgaven in de toekomst voorkomen. Maar desondanks blijft het noodzakelijk dat het gemeentebestuur adequate budgetten ter beschikking stelt ter ondersteuning van de kwetsbare groepen waarvoor de gemeente een verantwoordelijkheid heeft. De ChristenUnie-SGP wil de komende bestuursperiode het huidige Wmo-beleid en de uitvoering daarvan consolideren en verbeteren.

De partners worden serieus genomen

Blijvende afstemming en overleg met onder meer de Wmo-adviesraad en de partijen die ertoe doen (denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Patiënten Vereniging, de Zonnebloem, de ouderenbonden, het Platform Gehandicapten Barendrecht) zijn voor een goed Wmo-beleid noodzakelijk. De ChristenUnie-SGP vindt dat het overleg tijdig moet plaatsvinden binnen het proces van de beleidsvoorbereiding, zodat de inbreng volwaardig kan worden meegenomen.

Meedoen moet ook betaalbaar zijn

De uitvoering van het Wmo-beleid vergt miljoenen euro’s. Landelijke en plaatselijke ontwikkelingen maken duidelijk, dat de budgetten onder druk staan en blijven staan. Voor de ChristenUnie-SGP is zorg voor elkaar in een zorgzame samenleving zo’n belangrijk hoofdthema, dat eventuele bezuinigingen slechts in uiterste noodzaak op dit beleidsterrein gezocht moeten worden. Voor de ChristenUnie-SGP blijft het uitgangspunt dat de gemeente voor het organiseren van ondersteuning voor de kwetsbare groepen (waarvoor de gemeentelijke overheid een verantwoordelijkheid heeft gekregen) een adequaat budget ter beschikking stelt. Wel kan (en moet!) gekeken worden naar een zo efficiënt mogelijke aanwending van de beschikbare middelen, zonder dat het aanbod van voorzieningen of de kwaliteit van de zorg die wordt aangeboden, daarop achteruitgaat.

Meedoen met en door vrijwilligers

De ChristenUnie-SGP constateert dat veel vrijwilligers er aan bijdragen dat veel mensen kunnen meedoen. Het beroep op vrijwilligers neemt in de toekomst alleen nog maar meer toe. De maatschappelijke ontwikkeling laat echter een tegendraadse tendens zien, namelijk dat het aantal vrijwilligers steeds meer onder druk komt te staan. Een belangrijk punt voor de ChristenUnie-SGP is dat de gemeente de inzet van jonge en oude(re) vrijwilligers stimuleert, faciliteert en waardeert.

Integraal beleid – ook voor ouderen

De ChristenUnie-SGP ziet graag een Wmo-beleid waarbij sprake is van een integrale aanpak. Integraal beleid mag er echter niet toe leiden, dat daarin het beleid voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld ouderen, niet meer herkenbaar is.  Daarom wil de ChristenUnie-SGP expliciet aandacht besteden aan de groep ouderen in onze gemeente. Het is een onmiskenbare trend dat er in Barendrecht een verschuiving plaatsvindt in de in ons dorp aanwezige leeftijdsgroepen. In de komende tien jaar stijgt het aantal 55-plussers met ruim 50% naar ruim 16.000! Er is sprake van vergrijzing en gezinsverdunning. Daarnaast wordt onze samenleving steeds complexer waardoor het voor een toenemend aantal inwoners (bijvoorbeeld ouderen en dementerenden) binnen de gemeente moeilijk is om zelfstandig te kunnen functioneren en om zelf de zorg te organiseren. Deze naasten dreigen buiten de boot te vallen.

ChristenUnie-SGP is voorstander van een vraaggericht beleid, aangepast aan de behoeften van de verschillende generaties ouderen en verschillende doelgroepen. De ChristenUnie-SGP wil dat de kwetsbare groepen binnen onze gemeente in kaart worden gebracht en dat deze doelgroepen vervolgens adequaat moeten worden ondersteund. Op deze wijze kan tijdig op de vraagstukken worden ingespeeld.

Ouderen willen vaak blijven wonen in de omgeving waar zij altijd gewoond hebben. Vooral de huisvesting van (minder valide) ouderen met een laag inkomen vraagt hierbij de aandacht. Maar daarnaast spelen nog andere ontwikkelingen. Van allen wordt een actieve bijdrage gevraagd. De arbeidsparticipatie moet omhoog. Er is een tendens om steeds langer te moeten werken. Daardoor staat er een toenemende druk op het beschikbaar hebben van tijd en middelen voor de zo noodzakelijke maatschappelijke betrokkenheid (vrijwilligers!). De economische crisis stelt ons eveneens voor grote uitdagingen. Er zijn genoeg zorgen voor morgen.

De ChristenUnie-SGP vindt verder dat:

 • de gemeente de zogenoemde ‘zorgmijders’ in beeld moet krijgen;
 • de gemeente zicht moet krijgen op en beleid moet ontwikkelen voor (de behoeften van) kwetsbare groepen, voornamelijk ouderen, eenzamen en dementerenden, die in de toekomst in aantal stijgen en daarvoor beleid ontwikkelt;
 • maatwerk en persoonlijke benadering bij de uitvoering van beleid een belangrijke randvoorwaarde is;
 • professionele bemensing van de Wmo-loketten een onontbeerlijke bijdrage moet leveren bij het doorverwijzen en helpen van onze mede-inwoners die structureel op ondersteuning vanuit de Wmo zijn aangewezen;
 • de effecten van het Wmo-beleid goed gemeten en in kaart gebracht moeten worden;
 • de opzet van het huidige enquête-instrument in het kader van de Wmo verbetering behoeft, zodat de uitkomsten echt bruikbaar zijn voor de ontwikkeling van beleid;
 • investeren in welzijn hogere kosten voor de zorg in de toekomst voorkomt.

5. Zorgen voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

In de afgelopen jaren heeft Barendrecht een enorme groei doorgemaakt. Nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en allerlei voorzieningen zijn gerealiseerd. Barendrecht als groeigemeente is verleden tijd. De ChristenUnie-SGP vindt dat het nu het moment is om te groeien in kwaliteit. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat wij vooral als goede rentmeesters op een verantwoorde en dus duurzame manier om willen gaan met de schepping. Kwaliteit en duurzaamheid bepalen dus onze keuzes bij de inrichting van de leefomgeving!

Kernkwaliteiten: groen, open en dorpse kwaliteit

De ruimte is schaars. Ruimte voor nieuwe of bestaande functies moet steeds vaker worden gezocht binnen de bestaande gemeente op plekken die voorheen niet bebouwd waren, ofwel een andere bestemming hadden. Dit wordt inbreiding genoemd. Het wordt steeds belangrijker om tussen de verschillende ‘ruimtevragers’ bij inbreiding de juiste keuzes te maken. De ChristenUnie-SGP wil daarbij voorkomen dat Barendrecht ‘verrommelt’ en ‘te stedelijk’ wordt. Wij vinden dat Barendrecht als ‘groene’ gemeente met veel open ruimten en dorpse kwaliteiten herkenbaar moet blijven. Inbreiding mag deze kernkwaliteiten niet aantasten. Vooral in de oude dorpskern moet rekening worden gehouden met het cultuurhistorische karakter (bijvoorbeeld monumenten).

Meervoudig ruimtegebruik en hoogbouw

Barendrecht blijft in de optiek van de ChristenUnie-SGP een groene gemeente, met voldoende open ruimten. Dit levert nogal wat beperkingen op nu de ruimte voor nieuwe en bestaande functies schaars wordt. Wij zien de oplossing in meervoudig ruimtegebruik door het samen brengen van verschillende functies in één gebouw.

Als het aantal inbreidingslocaties op termijn te beperkt is om te voorzien in de eigen woonbehoefte, wordt hoogbouw in Barendrecht een optie. Voor de ChristenUnie-SGP is hoogbouw in beperkte mate mogelijk, mits goed onderbouwd en inpasbaar in de omgeving. Dit geldt ook voor bedrijven die gelegen zijn op bedrijventerreinen en die uit willen breiden. Wij zijn voorstander van het hanteren van een bouwhoogte van maximaal vier woonlagen. In enkele gevallen en op passende locaties mag hoger worden gebouwd.

Wonen

Mede door de uitbreiding van de woningvoorraad in de afgelopen jaren beschikt Barendrecht over een gevarieerd woonmilieu met diverse woningtypen in een aantrekkelijke woonomgeving. Het is goed en prettig wonen in Barendrecht. Alleen voor jongeren/starters en ouderen is er een tekort aan goede en passende goedkope huisvesting. De komende jaren neemt het aandeel ouderen in de bevolkingssamenstelling toe. Ook stijgt het aantal eenpersoonshuishoudens. Het Barendrechtse huisvestingsbeleid moet daarom gericht zijn op de verschillende doelgroepen en de verwachte verschuiving hierin.

Wij willen dat:

 • er voldoende goedkope woningen (kernvoorraad) behouden blijven en dat deze zo nodig worden aangepast (bijvoorbeeld toegankelijkheidsbevordering, energiezuinig) aan de eisen van deze tijd. Dit is vooral een taak van de verhuurders/corporaties;
 • in het nieuwbouwprogramma 30% goedkope woningen voor jongeren/starters en ouderen wordt gerealiseerd. Het gemeentebestuur stelt voor de komende 10 jaar een realistisch en vraag- en prestatiegericht woningbouwprogramma op voor de verschillende doelgroepen;
 • levensloopbestendig wordt gebouwd. Dit zijn woningen die toegesneden zijn voor huishoudens in verschillende levensfasen.

De ChristenUnie-SGP vindt overigens dat nieuwbouw slechts in geringe mate een oplossing biedt voor de vraag naar huisvesting van jongeren/starters en ouderen. Het gaat namelijk om een relatief klein aantal woningen dat wordt toegevoegd aan de omvangrijke Barendrechtse woningvoorraad. Wij vinden dat daarom ook naar andere manieren moet worden gekeken om de doorstroming in de beschikbare goedkope woningvoorraad te bevorderen, bijvoorbeeld door te experimenteren met meer inkomensafhankelijke huurwoningen. Vanzelfsprekend zijn wij ook voorstander van Lokaal Maatwerk, waarbij woningen alleen kunnen worden toegewezen aan woningzoekenden uit de gemeente Barendrecht.

Centrumontwikkeling: gefaseerde aanpak

ChristenUnie-SGP is voorstander van een levendig en mooi winkelcentrum met daaraan gekoppeld betaalbare en levensloopbestendige woningen voor onder meer jongeren en ouderen, goede winkelvoorzieningen en voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Het behoud van het dorpse karakter van het centrum is voor ons een belangrijke randvoorwaarde. Wij vinden verder dat het huidige economisch klimaat en de financiële positie van de gemeente wel dwingt tot grote voorzichtigheid bij de uitvoering van de centrumplannen. De ChristenUnie-SGP is daarom voorstander van een gefaseerde aanpak waarbij voor elke fase sprake is van een afgerond geheel. Wij denken dat op deze manier de financiële risico’s overzienbaar blijven. Naast Patrimonium vindt de ChristenUnie-SGP dat ook andere marktpartijen bereid moeten zijn om in het centrum te investeren.

 Concreet wil de ChristenUnie-SGP in de periode 2010 t/m 2014 zich bij de Centrumontwikkeling inzetten voor:

 • een sterke regierol van de gemeente bij de Centrumontwikkeling;
 • een bouwhoogte van maximaal vier woonlagen, in enkele gevallen en op passende locaties mag hoger worden gebouwd;
 • een maximum aantal extra woningen van 350 à 375;
 • een zorgvuldige inpassing van de nieuwbouw in het dorpse karakter van het huidige centrum waarbij aandacht moet zijn voor uitstraling (beeldkwaliteit) en aansprekende architectuur. Dit willen wij bereiken door één coördinerend architect aan te stellen;
 • een realistische uitbreiding van het winkelbestand met een goed voorzieningenniveau, waarbij de huidige winkeliers en ondernemers voorrang krijgen;
 • voldoende parkeergelegenheid in combinatie met goed uitgeruste fietsenstallingen. In dit verband worden alle mogelijke oplossingsrichtingen voor het parkeervraagstuk (en consequenties daarvan) onderzocht. De resultaten hiervan worden in een breed maatschappelijk debat met inwoners besproken (denk aan rondetafelgesprekken, focusgroepen en/of een burgerforum);
 • het behoud van het buurtwinkelcentrum aan de Gouwe/Marijkesingel.

Zuidpolder: open en groen

De ChristenUnie-SGP vindt dat de Zuidpolder open en groen moet blijven. Wij zijn tegen grootschalige evenementen en wij zijn tegen intensieve recreatie. Verder vinden wij dat de ontwikkeling van de Zuidpolder pas kan starten na harde toezeggingen over subsidies. De ontwikkeling van de Zuidpolder doet namelijk een fors beroep op de reserves van de gemeente. Als wij in financiële zin moeten kiezen tussen projecten die tot uitvoering moeten komen in de periode 2010 t/m 2014 dan kiezen wij niet voor het project Zuidpolder.

Duurzaamheid bevorderen

De ChristenUnie-SGP wil investeren in een duurzame toekomst. Hoewel veel milieu- en klimaatbeleid op Europees, of zelfs op wereldniveau worden gemaakt, vinden wij dat ook lokaal het duurzaamheidsdenken gestimuleerd moet worden. Ook, of misschien juist, in financieel mindere tijden.

 Wij willen dat de gemeente:

 • het juiste voorbeeld moet geven door duurzaam gedrag toe te passen (inkoop, bouw en energiegebruik) en dit ook uit te dragen;
 • een proactieve coördinerende en voorlichtende rol op het gebied van duurzame ontwikkeling speelt;
 • een actieplan duurzame toekomst opstelt en daarbij bewoners, ondernemers, scholen, winkeliers, corporaties en andere maatschappelijke organisaties betrekt;
 • de mogelijkheden onderzoekt om gemeentelijke subsidies/premies in te zetten met als doel bewoners en ondernemers te stimuleren om duurzaamheid een plaats te geven in het dagelijks leven en in het ondernemen of om lokale klimaatinitiatieven te ondersteunen.

Duurzaam omgaan met de kwaliteit van de openbare ruimte

Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte - het groen, de wegen, bruggen, de riolering, de verlichting, watergangen - moet op peil blijven. De ChristenUnie-SGP wil voorkomen dat achterstanden in het onderhoud optreden, die in de toekomst weer moeten worden ingehaald. Ook dat is duurzaamheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Terugdringen aantasting leefklimaat

Milieuaspecten, zoals fijnstof en geluid, die de gezondheid van mensen aantasten zijn van directe invloed op het leefklimaat. De ChristenUnie-SGP vindt dat de kwaliteit van het leefklimaat goed in de gaten moet worden gehouden. In de eerste plaats door te kijken of het leefklimaat aan de gestelde normen voldoet. In de tweede plaats willen wij kunnen volgen of de gekozen aanpak een verbetering van het leefklimaat tot gevolgd heeft (meten = weten).

Externe veiligheid

Barendrecht wordt omringd door de rijkswegen A15, A16, A29, rivier de Oude Maas, een spoorbundel van 9 sporen, inclusief de Betuwelijn en HSL, en het rangeerterrein Kijfhoek. Dit brengt, naast de aantasting van het leefklimaat, allerlei veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarbij komt dan ook nog de opslag van CO2. Als ChristenUnie-SGP pleiten wij voor landelijke wet- en regelgeving om de cumulatie van risico’s per gemeente te bewaken.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de minister van Economische Zaken hebben besloten een vergunning te verstrekken voor de ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht. Zij hebben niet duidelijk gemaakt dat dit voldoende veilig kan en blijft. Het is een experiment! De ChristenUnie-SGP is van mening dat een experiment met CO2-opslag niet plaats mag vinden in een zeer dicht bevolkt gebied en in het bijzonder onder een woonwijk. Uit studies is gebleken dat er onder de Noordzee geschiktere locaties zijn. Wij willen alle democratische wegen bewandelen, inclusief een gang naar de rechter indien dit nodig is, om de opslag van CO2 onder Barendrecht tegen te gaan.

6. Zorgen voor een gunstig werkklimaat

Barendrecht heeft een gunstig ondernemersklimaat. De ChristenUnie-SGP wil dit graag zou houden! Wij zijn wel voorstander van een duurzame economische ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige generaties.

Behoud gunstig ondernemersklimaat

Op economisch gebied scoort Barendrecht hoog. De komende jaren komt de nadruk te liggen op verdichting / herinrichting van de huidige bedrijfslocaties en het versterken van de agrologistieke cluster van de ‘Freshport Barendrecht/Ridderkerk’. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat in Barendrecht een gevarieerd aanbod moet zijn in kenniseconomie, dienstverlening, productiebedrijven en detailhandel. 

In fysieke zin moeten de locaties zo optimaal mogelijk functioneren. Het beslag dat de bedrijven leggen op het milieu is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Wij willen de ondernemers niet beknotten in hun uitbreidingsbehoefte, maar ook niet de milieuhinder van die bedrijven voor bewoners laten toenemen. Een ander belangrijk element is dat bedrijven moeten kunnen beschikken over betrouwbaar en snel internet. De ChristenUnie-SGP vindt verder dat de gemeente aan een positief ondernemersklimaat kan bijdragen door:

 • heldere regelgeving, met zo min mogelijk overdaad aan regels;
 • het creëren van één loket voor bedrijven;
 • een vlotte afhandeling van (verschillende soorten) vergunningen en een goede afstemming binnen de gemeentelijke organisatie.

Zondagsrust

De ChristenUnie-SGP wil geen 7 x 24-uurs economie. Geen uitbreiding van het aantal koopzondagen en ook geen uitbreiding van koopzondagen naar andere gebieden dan Reijerwaard/Cornelisland. Volgens de christelijke traditie van ChristenUnie-SGP dient de zondag gevrijwaard te blijven van economische activiteiten en bedoeld te blijven voor kerkgang en (maatschappelijke) rust.

Werk en collectief solidaire voorzieningen

In onze samenleving staat de eigen verantwoordelijkheid van mensen voorop. De ChristenUnie-SGP vindt het vanzelfsprekend dat de mensen er alles aan doen om aan de slag te komen of te blijven. Het ideaalbeeld is dat iedereen die nog niet met pensioen is een baan heeft of naar school gaat. Van belang is dat zoveel mogelijk mensen werk hebben. Het hebben van werk is een belangrijk middel voor mensen om zich te ontplooien, draagt bij aan een positief zelfbeeld en is een goed middel om inkomen te verwerven om in de levensbehoefte te voorzien. De ChristenUnie-SGP vindt het daarom van belang om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering te halen en te houden.

Mensen die het, buiten hun schuld, echt niet lukt om aan de slag te komen, houden recht op een goede uitkering. Wij vinden dat de gemeente daarin een zorgplicht naar haar inwoners heeft. In eerste instantie in het begeleiden naar een betaalde baan of om als zelfstandig ondernemer aan het werk te komen. Indien dit niet lukt dan door het geven van een noodzakelijke uitkering. Het moet wel aantrekkelijk blijven werk te zoeken en te vinden.

Personen die al langer een bijstandsuitkering ontvangen of niet snel aan het werk kunnen worden geholpen, wordt een traject aangeboden om hen betrokken te houden bij de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld zijn door werkzaamheden op het sociaal maatschappelijk vlak. Indien er geen recht is op een andere uitkering, of indien die uitkering onvoldoende is, is er recht op een bijstandsuitkering. Voor de ChristenUnie-SGP blijft de norm voor de bijstandsuitkering 120% van het minimum loon. Daarbij moet het mogelijk zijn in individuele gevallen, wanneer het echt nodig is, maatwerk te leveren. Dan kan het zijn dat het percentage van 120% van het minimumloon onvoldoende is, met daarbij een maximum te stellen van 130%. Indien het langere tijd echt niet mogelijk is met werk een hoger inkomen te verkrijgen dan de bijstandsnorm, blijft de mogelijkheid van een langdurigheidstoeslag.

De ChristenUnie-SGP vindt verder dat:

 • bij revitalisering van bedrijventerreinen de inzet van bovenlokale subsidies en private gelden onontbeerlijk is;
 • ondernemers actief moeten worden betrokken bij de praktische uitwerking van (nieuwe) regelgeving (bijvoorbeeld invoering WABO);
 • afstemming van economische activiteiten binnen de regio van toenemend belang is om zo de concurrentiepositie van de regio te verbeteren en inwoners en bedrijven aan de regio te binden;
 • het beleid, gericht tegen de vestiging van prostitutiebedrijven, seksinrichtingen, gokhallen en coffeeshops, gehandhaafd moet blijven.

7. Zorgen voor de jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ook daarin gelooft de ChristenUnie-SGP. De ervaring van alle dag leert echter dat dit spreekwoord niet vanzelfsprekend uitkomt. Soms is daar hulp bij nodig: hulp aan ouders en/of hulp aan de jeugd. Soms is correctie nodig, waar jeugdig enthousiasme afglijdt naar baldadigheid, overlast en vandalisme. Vaak gaat het goed en kan de jeugd zich ontwikkelen door leren en werken. Goed onderwijs is onmisbaar voor een goed werkende samenleving.

Het gezin centraal

Opvoeding van kinderen is een primaire verantwoordelijkheid voor de ouder(s)/verzorger(s). De ChristenUnie-SGP constateert dat het gezin er de laatste jaren in toenemende mate alleen voor staat. Hoewel de ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen, zijn er soms situaties dat het gewoon even niet (meer) lukt. Een gezin verdient dan een steuntje in de rug. Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan dan die ondersteuning bieden aan ouders en kinderen. De ChristenUnie-SGP hecht aan een gezin dat een gezonde en goede basis biedt aan kinderen en waarin waarden en normen worden overgebracht en uitgewisseld. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt de gemeente een belangrijk instrument om werk te maken van preventie, om zorglijnen kort te houden en adequaat op te treden bij ontsporingen bij de opvoeding van de jeugd. De ChristenUnie-SGP steunt daarom de voortvarende ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barendrecht.

Wij vinden het daarbij belangrijk dat:

 • de gemeente de regierol (leiding en realisatie) op zich neemt bij de vormgeving van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daartoe stelt het gemeentebestuur een apart programma voor jeugd en gezin op;
 • samengewerkt wordt tussen de verschillende diensten en organisaties die betrokken zijn bij het jeugdbeleid. Samenwerking is méér dan het samenvoegen van organisaties in één pand. Daadwerkelijke samenwerking zonder schotten is het doel;
 • er ruimte is voor plaatselijke behoefte, wensen en het leveren van maatwerk;
 • het Centrum voor Jeugd en Gezin, centraal, goed bereikbaar en laagdrempelig is. Investeren in het Centrum voor Jeugd en Gezin is investeren in de toekomst;
 • het onderwijs betrokken wordt bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Niet alleen om mogelijk ongewenste ontwikkelingen bij het kind of het gezin te signaleren, maar ook om terug te koppelen naar acties die zijn genomen richting het kind of het gezin;
 • de participerende organisaties gezamenlijk een begroting indienen. Dit ter bevordering van de samenwerking. Deze begroting is gebaseerd op heldere en duidelijke (prestatie)afspraken.

Integraal jeugdbeleid

Barendrecht is een gemeente met veel jeugd. Daarom investeert de gemeente naast het Centrum van Jeugd en Gezin in een integraal jeugdbeleid. Het gaat dan om allerlei voorzieningen en activiteiten voor de kinderen en jongeren. Denk daarbij aan de speelplaatsen voor de hele jonge kinderen, trapveldjes voor de ouderen en jongerenontmoetingsplaatsen voor de jong volwassenen. De jeugd mag wat van de gemeente verwachten, maar ook andersom! Zo mogen we van de (oudere) jeugd verwachten dat deze zorgvuldig en netjes met de spullen omgaat. Naar de mening van de ChristenUnie-SGP mogen uitwassen van overlast en vandalisme door ‘hangjeugd’ het totale jeugdbeleid niet domineren.

De ChristenUnie-SGP vindt verder belangrijk, dat

 • jeugd die dreigt te ‘ontsporen’, wordt begeleid en opgevangen;
 • er manieren worden gezocht om steeds met de jeugd en jongeren in gesprek te blijven. Voorbeelden hiervan: ambulant jongerenwerk, het blijven organiseren van het jeugddebat en instandhouding van een jongerenplatform;
 • de gemeente goede prestatieafspraken maakt met de Stichting Alle-r-hande;
 • in overleg met omwonenden en de jeugd zelf de mogelijkheden van een ruimere inzet van mobiele jongerenontmoetingsplaatsen worden nagegaan;
 • de gemeente zich inspant om zo spoedig mogelijk een jongerencentrum, met een brede functie en verantwoorde activiteiten, te realiseren;
 • bij herinrichting van de openbare ruimte wordt gekeken welke jeugd er in dat gebied woont en welke faciliteiten er in de omgeving al voor de jeugd zijn.

Goed onderwijs onmisbaar

Jong geleerd, oud gedaan. Volgens de ChristenUnie-SGP is dit in een notendop het belang van onderwijs. Het is in het belang van de jongere en de samenleving dat jongeren hun startkwalificatie behalen om werk te vinden. Er is geen betere participatie dan werk! Daarnaast is onderwijs een belangrijke schakel in de vorming van onze kinderen, ook in de overdracht van waarden en normen.

De school is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerlingen. De gemeente zorgt voor de omgeving van de school (leefbaarheid en veiligheid). Samen betrekken ze de ouders erbij. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor hun kinderen. De school hoort een veilige omgeving te zijn waar kinderen zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen naar volwassenen die voldoende zijn toegerust om de maatschappij te betreden.

Loopt een kind vast? Dan hoort er een breed, integraal zorgaanbod te zijn om kind en ouders te ondersteunen. Met andere woorden: Investeren in onderwijs is dus investeren in de toekomst, is zorgen voor morgen.

Volgens de ChristenUnie-SGP betekent concreet dat de gemeente zorgt voor:

 • een gevarieerd aanbod van (al dan niet levensbeschouwelijk) basisonderwijs in onze gemeente. Ouders moeten vrij kunnen kiezen tussen de diverse vormen van onderwijs. Zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs hebben een plaats in Barendrecht. Een goede spreiding van het basisonderwijs is van belang. Hierbij kijkt het gemeentebestuur ook naar de aangeboden onderwijsvorm en de signatuur van de scholen. Ten aanzien van het voortgezet (en hoger) onderwijs zal er echter in meerdere mate ook afstemming moeten zijn met omliggende gemeenten en schoolbesturen. Niet elke opleiding kan en hoeft in iedere gemeente aanwezig te zijn;
 • het bereiken van een goede startkwalificatie voor deelname aan onze samenleving. Een streng en consequent leerplichtbeleid is daarvoor onmisbaar. Daarbij past ook aandacht voor de redenen van het eventuele verzuim. Leerlingen die met enige regelmaat verzuimen, worden besproken met diverse ketenpartners;
 • een bereikbaar onderwijs voor die situaties waarin dat nodig of volgens de wet mogelijk is. Hierbij gaat het om het leerlingenvervoer, dat voor een deel ook een taak van de gemeente is. Het leerlingenvervoer wordt conform de regelgeving verzorgd. Bij het aanbieden hiervan wordt gekeken naar een goede prijs/kwaliteitsverhouding;
 • een adequate huisvesting, die is afgestemd op het onderwijs. De huisvesting voor het basisonderwijs wordt beschreven en begroot in het Integraal Huisvestingsplan (IHP I). Voorkomen moet worden, dat voor leegstand wordt gebouwd. Het Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs wordt verder ontwikkeld (IHP II), waarbij nadrukkelijk afstemming met omliggende gemeenten;
 • een goed beleidskader voor het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen en de ontwikkeling van Brede Scholen, met inachtneming van de identiteit van de scholen. Bij de Brede School kan het gaan om een ontwikkeling waar de school een centrale rol in de buurt/wijk kan vervullen of juist die rol speelt in de samenwerking tussen diverse instanties die zich met de (opvang) van jeugd bezighouden;
 • een verantwoord financieel beleid. Het gaat bij de onderwijshuisvesting om enorme bedragen. Er is sprake van diverse financiële stromen vanuit het Rijk, de gemeente en ook voor een deel uit het onderwijs zelf. Tussen het beschikbare geld en de ideale huisvesting moet een evenwichtige afweging gemaakt worden. Voor het voortgezet onderwijs kan er ook samenwerking gezocht worden met het bedrijfsleven.

Breedtesport

De ChristenUnie-SGP wil zorg dragen voor een gezonde samenleving en gelegenheid geven tot het opbouwen van sociale contacten. Dit zijn speerpunten die bij ons hoog in het vaandel staan. Er moet een goede afstemming zijn tussen onderwijs, sport, jongerenwerk en verenigingsleven. Sporten en bewegen is ook gezond en gezellig. Door de wetenschap en media worden zorgen geuit over de toename van kinderen met diabetes als gevolg van te weinig bewegen. Jongeren die sporten en veel sociale contacten hebben ontsporen minder snel dan anderen.

De ChristenUnie-SGP wil de zogenoemde breedtesport ondersteunen. Dus activiteiten en voorzieningen waar een groot deel van de bewoners, en dus zeker ook jongeren, gebruik van kunnen maken. Voor het faciliteren van (georganiseerde) prof- of topsport ziet de ChristenUnie-SGP geen rol weggelegd voor de lokale overheid. Ook groeiontwikkelingen in de richting van topsport steunen wij dus niet.

Wij willen verder dat:

 • de ongeorganiseerde sport aandacht krijgt. Wij denken hierbij aan goede wandel- en fietspaden voor wandelaars, fietsers en skeelers;
 • de minder draagkrachtige in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan sportactiviteiten. Wij vinden dat er meer aandacht wordt gegeven aan het sport-, cultuur- en educatiefonds.

De laatste jaren heeft de sport een onevenredige steun in de rug gekregen in de vorm van nieuwe of gerenoveerde accommodaties en subsidies. De ChristenUnie-SGP vindt dat er ook andere thema’s zijn die de aandacht vragen en waar financiële steun minstens even hard of zelf harder nodig is. Overigens hoeft deze ondersteuning niet altijd in geld te zijn.

8. Zorgen voor een betrokken bestuur

De ChristenUnie-SGP vindt dat de gemeentelijke overheid betrokken, betrouwbaar en dienstbaar moet zijn aan de Barendrechtse samenleving.

Betrokken: samen leven, samen zorgen, samen doen

Betrokkenheid is een belangrijke drijfveer om te investeren in de samenleving. De Bijbel vult betrokkenheid praktisch in: omzien naar onze naasten. De ChristenUnie-SGP vindt het van belang dat bestuurders, raadsleden, ambtenaren echt betrokken zijn bij de bewoners en de ondernemers in Barendrecht. Dit betekent meer dan vanuit het gemeentehuis beleid maken. Zij moeten op pad, de wijken in. Werkelijke interesse tonen! De ChristenUnie-SGP is voorstander van gemeentelijk beleid, waarin invulling wordt gegeven aan:

 • het streven naar een duurzame samenleving waarin niet naast elkaar wordt geleefd, maar waarin samen wordt geleefd en voor elkaar wordt gezorgd;
 • een bestuur dat dichter bij de mensen staat en belanghebbenden actief en zorgvuldig betrekt. Wij zijn dan ook een voorstander van interactieve beleidsvorming, het betrekken van belanghebbenden bij planontwikkelingsprocessen in hun directe woon- en/of werkomgeving en wijkgericht werken / wijkregie.

Betrokkenheid is ook een oproep tot de bewoners en ondernemers zelf. Van bewoners en ondernemers mag ook een actieve bijdrage worden verwacht. Door deelname aan planprocessen, het verbeteren van de leefbaarheid in de straat of in de wijken en bedrijventerreinen, maar ook in de onderlinge zorg. Zij hebben ook de verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien.

Betrouwbaar, transparant en helder

Onze samenleving wordt geconfronteerd met allerlei maatschappelijke veranderingen en onzekerheden. Naast betrokkenheid wil de ChristenUnie-SGP daarom inzetten op betrouwbaarheid. Juist in onzekere tijden is er behoefte aan een betrouwbaar bestuur. Wij zijn voor een bestuur dat op een heldere en transparante wijze haar beleid afweegt, formuleert, communiceert en uitvoert, doet wat zij belooft en daadkrachtig optreedt/handhaaft wanneer dat nodig is.

De ChristenUnie-SGP is ook voorstander van het benoemen van heldere, eenduidige en meetbare doelstellingen. Het gaat over de besteding van publieke middelen. Het gemeentebestuur moet duidelijk maken waaraan geld wordt uitgegeven en hoe dit bijdraagt aan de Barendrechtse samenleving.

Dienstbaar aan de samenleving

De positie van gemeenten wordt steeds belangrijker. Met de decentralisatie komen veel taken terecht op gemeentelijk niveau. De gemeente staat het dichtst bij de mensen. Het gemeentebestuur staat voor de uitdaging deze versterkte positie om te zetten in resultaat. De ChristenUnie-SGP wil dat de gemeentelijke organisatie dienstbaar is aan de samenleving en zoveel mogelijk via één loket open, transparant, service- en klantgericht handelt. Hierbij hoort een snelle respons op vragen en een respectvolle wijze van communiceren.

Versterken regisseursfunctie

De ChristenUnie-SGP wil de handen uit de mouwen steken en zich inzetten voor het behoud van de kwaliteit van wonen, werken en leven in Barendrecht. Echter wij hebben niet alles in de hand en kunnen niet alles oplossen. De overheid kan steeds minder alleen bepalen wat er moet gebeuren. Om beleid van de grond te krijgen moet de gemeente steeds vaker optreden binnen een netwerk van meerdere partijen: andere overheden, maatschappelijke organisaties en private partijen. In veel gevallen treedt de gemeente op in de functie van coördinator of regisseur. Wij vinden dat de bestuurlijke en ambtelijke organisatie erop toegerust moet zijn om deze regisseursfunctie uit te kunnen oefenen.

Samenwerking: ook buiten de gemeentegrenzen

De onderwerpen en problemen houden niet altijd op bij de gemeentegrenzen. De ChristenUnie-SGP is van mening dat samenwerking met omliggende gemeenten hierbij noodzakelijk is zonder dat de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente geweld wordt aangedaan. In dit verband denken wij aan twee samenwerkingsverbanden. Samenwerking in BAR-verband (Barendrecht-Albrandswaard-Ridderkerk) en de Stadsregio Rotterdam.

Samenwerking in BAR-verband kan een meerwaarde hebben door gezamenlijk onderwerpen aan te pakken, elkaar te steunen en van elkaar te leren. Zeker op ambtelijk gebied is goede samenwerking mogelijk, omdat dit ook kosten kan besparen. Onze voorkeur gaat uit naar een netwerkorganisatie, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de raden en colleges blijven gewaarborgd.

De ChristenUnie-SGP is van mening dat de afgevaardigden van Barendrecht in het algemeen bestuur van de Stadsregio de opvattingen van hun gemeente vertolken en verantwoording afleggen aan de eigen gemeenteraad. Zij vertegenwoordigen hun gemeente en niet hun politieke partij. Dit heeft dan ook het karakter van verlengd lokaal bestuur. Wij geven er de voorkeur aan om deze leden te kiezen uit het college van burgemeesters en wethouders.

Wij vinden verder dat:

 • de digitale dienstverlening door de gemeente verder moet worden uitgebreid;
 • overbodige regelgeving in samenspraak met inwoners en bedrijfsleven dient te worden afgeschaft;
 • het burgerinitiatief ondersteund moet worden;
 • de enquête voor de Barendrechtse Barometer jaarlijks moet worden afgenomen.

9. Zorgen voor gezond financieel beleid

Bij het schrijven van dit verkiezingsprogramma zit Nederland in een stevige economische crisis. Lichtpuntjes van economisch herstel zijn zichtbaar, maar nog erg broos. Hoe de komende ontwikkelingen eruit zien, is moeilijk te voorspellen. Steeds meer wordt duidelijk dat we op korte termijn rekening moeten houden met (forse) bezuinigingen op de algemene uitkering. Ook dreigen allerlei andere tegenvallers door stagnerende bouw(plan)activiteiten (teruglopende leges en minder positieve of negatievere grondexploitaties) en extra bijstandsuitgaven. Het gevolg is een vermindering van de gemeentelijke inkomsten, waardoor er minder te besteden is.

Keuzes maken!

Om tegenvallers op te vangen is de kaasschaafmethode maar beperkt bruikbaar. Kortom, het wordt geen ‘business as usual’: er is de komende jaren minder geld. Echte keuzes moeten worden gemaakt. De ChristenUnie-SGP wil geen overspannen verwachtingen wekken door allerlei grootse plannen. Realiteitszin en een sober en doelmatig beleid is geboden.

Zoals gezegd: keuzes moeten op zeer korte termijn worden gemaakt om de gemeentelijke begroting op orde te houden. Op die momenten wil de ChristenUnie-SGP christelijke principes hanteren: naastenliefde, betrouwbaarheid en betrokkenheid. Prioriteit ligt daarbij op:

 • de wettelijk verplichte kerntaken;
 • het streven naar een duurzame samenleving waarin niet naast elkaar wordt geleefd, maar waarin samen wordt geleefd en voor elkaar wordt gezorgd;
 • de zorg voor kwetsbaren in onze samenleving.

Terughoudend met betrekking tot verhogen gemeentelijke lasten

De lastendruk in Barendrecht is al hoog. Wij vinden het geen goede zaak om de weg van de minste weerstand te volgen en de OZB te verhogen. De ChristenUnie-SGP is terughoudend met betrekking tot de verhoging van de gemeentelijke lastendruk. Een verhoging van de OZB bovenop de inflatiecorrectie mag niet de sluitpost voor de gemeentelijke begroting vormen. Wij willen indien mogelijk andere bezuinigingsmogelijkheden voorrang geven boven tariefsverhogingen. Ter besparing wil de ChristenUnie-SGP dat niet strikt noodzakelijke grote investeringen worden heroverwogen en zo nodig worden opgeschort.

Ambtelijke organisatie en externe inhuur

Binnen de ambtelijke organisatie moet voortdurend gezocht worden naar efficiëntieverbetering in beleid en uitvoering. De ChristenUnie-SGP vindt dat in de eerste plaats de uitgaven aan ‘externen’ teruggedrongen moet worden. Het werk moet meer door de eigen ambtelijke organisatie worden gedaan. Wij investeren liever in de eigen organisatie (aantrekkelijke werkgever, vorming & opleiding) dan in externen. Wij vinden overigens wel dat externe inhuur mogelijk moet blijven, maar inzet van externen dient aan strikte budgettaire kaders gehouden te zijn en alleen plaats te vinden als dit aantoonbaar betere resultaten oplevert voor de Barendrechtse samenleving.

De ChristenUnie-SGP vindt verder dat:

 • het niet zo kan zijn dat gemeenten moeten bezuinigen terwijl gemeenschappelijke regelingen buiten schot blijven. Ook op de begroting van gemeenschappelijke regelingen moet worden bezuinigd.
 • het stopzetten van gemeentelijke subsidies geleidelijk plaats moet vinden, zodat instellingen en verenigingen de tijd hebben om passende maatregelen te nemen;
 • het onderhoudsniveau van de openbare ruimte op peil moet blijven. Wij zijn tegen het uitstellen van gepland onderhoud, omdat dit tot extra kosten in de toekomst leidt.