Z

Zelfredzaamheid Zorg
Zondagsrust Zuidpolder

Zelfredzaamheid

De ChristenUnie/SGP fractie ziet graag dat de inwoners in Barendrecht kwetsbare doelgroepen de helpende hand bieden, dat burgers niet alles afschuiven op de overheid maar juist ook zelf omzien naar mensen met wie het minder goed gaat, waardoor ook weer meer betrokkenheid op elkaar ontstaat. Zo ontstaat een sociaal netwerk in allerlei verbanden: buurt, familie, (sport)verenigingen en kerkgemeenschappen, en komen Bijbelse noties als solidariteit en barmhartigheid tot hun recht, als een warme mantel van liefde. Samengevat: eerst hulp door burgers, dan pas spring de overheid bij. Een vangnet is nodig, genoemde ontwikkelingen mogen er niet toe leiden dat mensen tussen wal en schip raken. Ook op lokaal niveau moet de overheid een beschermend ‘schild voor de zwakken’ blijven