Inleiding

Een gemeente wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen inwoners van 18 jaar en ouder de leden van de gemeenteraad. De kandidaat raadsleden worden voorgedragen door de diverse politieke partijen op basis van hun verkiezingsprogramma, waarin staat wat zij belangrijk vinden voor de inwoners van Barendrecht. Na de verkiezingen bepaalt de gemeenteraad aan de hand van het coalitieakkoord en het collegeprogramma welke zaken er moeten worden uitgevoerd, op welke wijze dit moet gebeuren en wat het mag kosten. Voor de uitvoering van het beleid benoemd de raad de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. De gemeenteraad controleert vervolgens of het college alles goed uitvoert. 

Grootte van de gemeenteraad

De grootte van de gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De raad van Barendrecht bestaat sinds de verkiezingen van maart 2014 uit 29 leden, afkomstig uit zeven verschillende politieke partijen. Dit worden de raadsfracties genoemd. 

Raadsvergaderingen

Ook na de verkiezingen blijft de gemeenteraad nieuw beleid vaststellen door raadsbesluiten te nemen. De raadsleden bespreken en besluiten over belangrijke zaken in de raadsvergaderingen. De plaats voor het politieke debat. De onderwerpen die behandeld worden in de raadsvergadering worden eerst besproken in vergaderingen van raadscommissies. Dit wordt allemaal vastgelegd in vergaderstukken. 

Meepraten over beleid

Ook kunnen bewoners na de verkiezingen meepraten over het beleid van de gemeente. Zij hebben namelijk de mogelijkheid een burgerinitiatief in te dienen of gebruik te maken van het spreekrecht bij commissievergaderingen. Ook is het altijd mogelijk een brief aan de gemeenteraad te schrijven of individuele politieke partijen te benaderen.

U kunt overwegen om lid te worden van een politieke partij. Er kan een klacht ingediend worden bij de ombudsman. Soms is het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen tegen een eenmaal genomen besluit van de gemeenteraad.