Geen verstedelijking in Centrum Noordoost

15 jun 2013

In de vergadering van de Commissie Ruimte van 21 mei is de Ontwerp-Ontwikkelingsvisie Centrum Noordoost besproken. Deze ontwikkelingsvisie geeft het ruimtelijk functionele toetsingskader voor de ontwikkeling van het deel van Barendrecht dat bestaat uit het Centrum (kleine Driehoek en Middenbaan), De Zeeg, Noord 1 t/m 4, Binnenland en de drie groengebieden De Bongerd, het dakpark op de spooroverkapping en Park Buitenoord. Ondanks waardering van de CU/SGP-fractie voor de versterking van het groene karakter van het gebied en behoud van het karakter en de kenmerkende architectuur van de betrokken buurten, kan de CU/SGP-fractie niet instemmen met deze visie. De visie zet namelijk ook in op een stedelijke verbinding tussen het station en het centrum van Barendrecht. Er wordt voor gekozen om de verbinding tussen het station en het centrum te laten lopen via de Windsingel-Alsemhof-Lavendelhof-Devel. De bedoeling is dat deze route “gemarkeerd” wordt door “straatbegeleidende bebouwing” in de vorm van appartementengebouwen van 1 plint en minimaal 3 lagen en op sommige punten zelfs nog hogere bebouwing. Daar is DE CU/SGP-fractie op tegen. Wij hechten aan het dorpse en rustige karakter van het gebied en voelen helemaal niets voor verstedelijking en verdichting. In de commissievergadering hebben we ook de vraag aan de orde gesteld voor welk probleem deze ontwikkeling een oplossing biedt. De ontwerp-visie wordt door de gemeente binnenkort ter inzage gelegd. We roepen een ieder die zich betrokken weet bij het behoud van het dorpse karakter van Barendrecht op om gebruik te maken van het recht een inspraakreactie kenbaar te maken en zich tegen deze visie te keren.

« ga terug